Biuletyn Informacji Publicznej
  Okrŕgowa Izba Aptekarska w Krakowie
2019-05-20
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Zasady działania i wymagania techniczne BIP

Zasady dzia│ania i wymagania techniczne

System publikowania informacji w Biuletynie musi posiadaŠ szereg mechanizmˇw (narzŕdzi informatycznych), nie wystŕpuj▒cych w wiŕkszoÂci obecnych serwisˇw internetowych.
Zgodnie z ž 4 rozporz▒dzenia informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje siŕ w postaci baz danych, a ich udostŕpnianie odbywa siŕ w oparciu o mechanizmy baz danych.

Przytoczony zapis ca│kowicie eliminuje serwisy, ktˇre s▒ zbiorem tzw. statycznych stron internetowych, w ktˇrych do zmiany zawartoÂci potrzebny jest zawsze informatyk.

Oznacza to rˇwnie┐, ┐e serwer publikuj▒cy serwis oparty o bazy danych w standardzie SQL (np. z uwagi na koniecznoŠ budowania archiwum i funkcje wyszukuj▒ce informacje) musi posiadaŠ odpowiednio wysokie parametry.

Dla zapewnienia ci▒g│oÂci publikacji w przypadku awarii zgodnie z ž 21 rozporz▒dzenia podmioty prowadz▒ce BIP s▒ zobowi▒zane do posiadania serwera zastŕpczego.

Zgodnie z ž 22 rozporz▒dzenia:
W przypadku awarii serwera podmiotowej strony Biuletynu odwiedzaj▒cy podmiotow▒ stronŕ Biuletynu jest informowany o chwilowym zablokowaniu po│▒cze˝ z t▒ stron▒. Czas ten nie mo┐e byŠ d│u┐szy ni┐ 24 godziny.

W praktyce serwis automatycznie informuje wskazane osoby o rˇ┐nego typu awariach sprzŕtowych, konfliktach lub nieprawid│owoÂciach powstaj▒cych podczas edycji informacji w biuletynie. Serwis wysy│a w postaci e-mail odpowiednie komunikaty, natomiast w przypadku braku reakcji ze strony powiadomionej osoby realizuje automatycznie monit do kolejnej wyznaczonej osoby. Dziŕki takiej organizacji pracy lokalizowane s▒ i eliminowane powa┐niejsze awarie dzia┼éania systemu.

Zgodnie z art. 8 p. 6 Biuletyn Informacji Publicznej powinien umo┼╝liwiaŠ
1) oznaczenia informacji danymi okreÂlaj▒cymi podmiot udostŕpniaj▒cy informacjŕ,
2) podania w informacji danych okreÂlaj▒cych to┐samoŠ osoby, ktˇra wytworzy│a informacjŕ lub odpowiada za treŠ informacji,
3) do│▒czenia do informacji danych okreÂlaj▒cych to┐samoŠ osoby, ktˇra wprowadzi│a informacjŕ do Biuletynu Informacji Publicznej,
4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostŕpnienia,
5) zabezpieczenia mo┐liwoÂci identyfikacji czasu rzeczywistego udostŕpnienia informacji.

W praktyce oznacza to, ┐e baza danych serwisu umo┐liwia wprowadzenie osˇb - operatorˇw systemu, ktˇrym administrator definiuje w│aÂciwe uprawnienia i kompetencje do korzystania z zasobˇw i aktualizacji ich treÂci. Zgodnie z ž 16 rozporz▒dzenia:
1. Podmioty wyznaczaj┬▒ pracownik├│w odpowiedzialnych za:
1) przekazywanie ministrowi w┼éa┬Âciwemu do spraw administracji publicznej informacji niezb─Ödnych do zamieszczenia na stronie g┼é├│wnej Biuletynu oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w tre┬Âci tych informacji,
2) dokonywanie zmian tre┬Âci informacji publicznych udost─Öpnianych na podmiotowej stronie Biuletynu.
2. Pracownicy ci powinni posiadać indywidualny zewnętrzny identyfikator oraz zewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego strony głównej Biuletynu, nadane przez administratora tej strony.
3. Pracownicy powinni posiadać indywidualny wewnętrzny identyfikator oraz wewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego podmiotowej strony Biuletynu, nadane przez administratora internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku gdy podmiot nie posiada własnego internetowego serwisu informacyjnego, indywidualny wewnętrzny identyfikator oraz wewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego podmiotowej strony Biuletynu nadaje pracownikom administrator podmiotowej strony Biuletynu.

Zgodnie z ┬ž 20 rozporz┬▒dzenia:
Oprogramowanie serwera strony g┼é├│wnej Biuletynu oraz serwer├│w podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemo┼╝liwiaj┬▒ce instalacj─Ö na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczeg├│lno┬Âci spowalniaj┬▒cego obs┼éug─Ö Biuletynu lub uniemo┼╝liwiaj┬▒cego tak┬▒ obs┼éug─Ö.

Za stosowanie wysokiej technologii baz danych SQL przemawia r├│wnie┼╝ perspektywa konieczno┬Âci tworzenia wielu r├│┼╝nych zapis├│w o charakterze administracyjno-porz┬▒dkowym i archiwalnym. M├│wi o tym ┬ž 17 rozporz┬▒dzenia:
1. Pracownicy prowadz┬▒ dzienniki, w kt├│rych odnotowuj┬▒ zmiany w tre┬Âci informacji publicznych udost─Öpnianych w Biuletynie oraz pr├│by dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.
2. Administrator strony głównej Biuletynu i administratorzy podmiotowych stron Biuletynu dokonuj± bież±cej, nie rzadziej niż co 24 godziny, kontroli dzienników.

Modu┼é administratora systemu realizuje wiele funkcji narz─Ödziowych. Jednocze┬Ânie bardzo istotn┬▒ trosk┬▒ jest zabezpieczenie danych poprzez program oraz rozwi┬▒zania sprz─Ötowe (realizuje to tzw. firewall). Na przyk┼éad zgodnie z ┬ž 18 rozporz┬▒dzenia:
Serwer strony głównej Biuletynu oraz serwery podmiotowych stron Biuletynu ochrania się przez moduł bezpieczeństwa - programowe lub sprzętowo-programowe rozwi±zanie techniczne pozwalaj±ce na odseparowanie informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu od sieci Internet, w sposób uniemożliwiaj±cy niekontrolowan± penetrację lub eksplorację tych informacji albo ich zniszczenie lub modyfikację przez osoby nieuprawnione.

Zastosowane bazy danych w standardzie SQL maj┬▒ wbudowanych wiele mechanizm├│w kodowania i zabezpieczania danych. Aplikacja oraz infrastruktura sprz─Ötowa posiada mo┼╝liwo┬Â─ç automatycznej archiwizacji danych, o czym m├│wi ┬ž 19 rozporz┬▒dzenia:

Informacje zgromadzone w bazie danych strony g┼é├│wnej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje si─Ö systematycznie na odr─Öbne elektroniczne no┬Âniki informacji, nie rzadziej ni┼╝ raz na dob─Ö.

U┼╝ytkownikom biuletynu aplikacja powinna zagwarantowa─ç wysoki komfort pracy, np. szybkie wyszukiwanie zadanych informacji na stronach biuletynu oraz dost─Öp do historii ka┼╝dej strony. Zgodnie z art. 12 Biuletyn Informacji Publicznej Podmiot udost─Öpniaj┬▒cy informacj─Ö publiczn┬▒ jest obowi┬▒zany zapewni─ç mo┼╝liwo┬Â─ç:
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przes┼éania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany no┬Ânik informacji.

Jako┬Â─ç i wydajno┬Â─ç serwisu BIP

Wysok┬▒ jako┬Â─ç serwisu tworz┬▒ wydajne i bezpieczne funkcje dla os├│b redaguj┬▒cych biuletyn.

Na stronach Biuletynu publikowane s┬▒ informacje o osobach pe┼éni┬▒cych okre┬Âlone funkcje. Je┼╝eli dana osoba pe┼éni wiele funkcji - jej dane s┬▒ publikowane na wielu stronach Biuletynu. Aktualizacja danych tej osoby polega na jednorazowym wprowadzeniu poprawek - na tej podstawie powinny by─ç bezzw┼éocznie uaktualniane informacje prezentowane na odpowiednich stronach biuletynu.

Sta┼éym elementem Biuletynu jest system komunikat├│w. Komunikaty przygotowane do publikacji przez w┼éa┬Âciwe osoby, pos┼éuguj┬▒ce si─Ö prostym w obs┼éudze edytorem, s┬▒ wy┬Âwietlane na ustalonej stronie / stronach Biuletynu przez z g├│ry okre┬Âlony okres czasu. Wszystkie aktualne i archiwalne komunikaty tworz┬▒ w ostatecznym efekcie tematyczne archiwum komunikat├│w.

W Biuletynie istnieje m. in. obowi┬▒zek publikowania na bie┼╝┬▒co danych dotycz┬▒cych realizacji bud┼╝etu. Ksi─Ögowa mo┼╝e poprzez system w┼éa┬Âciwych formularzy wprowadza─ç dane liczbowe, kt├│re biuletyn automatycznie i bezzw┼éocznie opublikuje na stronach www.

Aby serwis spełniał wszystkie ww. kryteria jest on publikowany na podstawie plików XML oraz informacji pamiętanych w bazach danych w standardzie SQL.

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Okrŕgowa Izba Aptekarska w Krakowie