Biuletyn Informacji Publicznej
  Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
2019-04-24
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Majątek i gospodarka finansowa

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich (Warszawa, dnia 27 stycznia 2003 r - Dz. U. Nr 9, poz. 108)

Rozdział 7 Majątek i gospodarka finansowa

Art. 64. 1. Dochodami izby aptekarskiej są:
1) składki członkowskie;
2) zapisy, darowizny, dotacje;
3) wpływy z działalności gospodarczej;
4) inne wpływy.
2. Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

________________________________
Dotyczy wysokości składki członkowskiej:

UCHWAŁA Nr 11/IV/03 z dnia 25 października 2003 r.
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. 03.9.108) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego uchwala się, co następuje:

§ 1
Okręgowy Zjazd Aptekarski ustala następujące wysokości składek członkowskich:

Wysokość składki członkowskiej dla członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie wynosi 40 (czterdzieści) zł miesięcznie i obowiązuje od 1 lipca 2012 r.

§ 2
Za farmaceutów uważa się osoby wymienione w art. 2b, art. 4 ust. 2, 4a i 4b ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich.

§ 3
Składki członkowskie należy wpłacać bezpośrednio do kasy OIA bądź przelewem na konto Izby:
36 1020 2892 0000 5702 0016 1745
do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Zjazdu - mgr farm. Kazimierz Jura
Sekretarze Zjazdu - mgr farm. Krystyna Kubatko / mgr farm. Lidia Nowak

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie